Saviezze è malizie di Nasreddine, u scemu chì era saviu – Tome 1, Jihad Darwiche

This book exists in French, you can get it here or at your nearest bookseller.

 

« U Chjodu » p.57-60

 

« A Frittata » p.81

 

 

« A Spartera » p.87-88

« Da duve vene u sonu ? » p.89-90

« U capu à a finestra ? » p.105-106

 

« A metà di u ciucciu » p.131-132

 

Learn more