Saviezze è malizie di Nasreddine, u scemu chì era saviu – Tome 1, Jihad Darwiche

This book exists in French, you can get it here 
or at your nearest bookseller.

 

« U Chjodu » p.57-60

« A Frittata » p.81


« A Spartera » p.87-88

« Da duve vene u sonu ? » p.89-90

« U capu à a finestra ? » p.105-106

« A metà di u ciucciu » p.131-132

>>> Learn more